بابلی ها

حمورابی در سیپار

حمورابی در سیپار

حمورابی در سیپار
سمت چپ شاه حمورابی ایستاده و دست راست خود را به نشانه نیایش بالا برده است. نوشته می گوید مجسمه ای به معبد اشراتوم از طرف حمورابی هدیه شده است.
حدود 1792 تا 1750 پ م
یافت شده در سیپار

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد