سیپار

 

سیپار شهری سومری و سپس بابلی بود که 69 کیلومتر شمال شهر بابل قرار داشت. در این محل هزارهای تبلت میخی کشف شده است. هر چند بر اساس سفال های بدست آمده منطقه سیپار از دوره اوروک پذیرای ساکنان بوده، اما اهمیت شهر در دوره ابتدای سومری درهزاره سوم پیش از میلاد و دوره بابلی در هزاره دوم و اول پیش از میلاد است.
در دوره های هخامنشی، سلوکی و اشکانی هم سیپار پذیرای ساکنان خود بود.

در سیپار معبد شمش خدای خورشید قرار داشت. در دوره بابلی سیپار مرکز تولید پشم بود. احتمالا لوح حمورابی در سیپار حکاکی شده است.

 

معبد شَمَش خدای خورشید در سیپار

مجسمه زن از سنگ گچ

 

حمورابی

داستان طوفان بزرگ

 

 

هدیه به خدای خورشید

هدیه به خدای آب و هوا

 

تحلیل جگر گوسفند

 

قالبهای سنگی

 

قالبهای سنگی

 

قالبهای سنگی

 
اطلس تاریخ ایران