سناخریب

 

سناخریب از 704 تا 681 پ م شاه آشور بود. او به شهر نینوا کوچ کرد. از این پس نینوا پایتخت آشور شد. سناخریب در بابل مراسم مذهبی بابلیان را برجای آورد ولی خود پادشاهی شهر را به عهده نگرفت و آنرا به دست یکی از بزرگان بابل نهاد. خود به سمت جنوب بابل لشگر کشید تا مردوک اپلاالدین را نابود کند. مردوک اپلاالدین سعی کرد در اسراییل بر ضد نماینده آشوری شورش کند اما مردم اسراییل از او پیروی نکردند و به مصر پیوستند. سناخریب هم مجبور شد به اسراییل حمله مجدد کند. او جودا را فتح کرد و بیت المقدس را محاصره کرد. هزکیاه شاه اسراییل با پرداخت خراج سنگین شهر خود را بار دیگر حفظ کرد.
در 691 پ م نیروهای متحد ایلامی و کلدانی با سپاه سناخریب در کنار فرات درگیر شدند. آشوری ها در نبردی خونین پیروز شدند. سال بعد شاه ایلامی بر اثر بیماری فلج شد و توانایی تکلم را نیز از دست داد. در نتیجه بابل متحد اصلی خود را از دست داد. کلدانی ها نیز بابل را تخلیه کردند. شاه بابل مجبور به فرار شد و آشوری ها او را پیدا کردند و کشتند. قاتل او به وزن پادشاه از سناخریب نقره دریافت کرد. سناخریب نهایتا در 681 پ م توسط دو پسرش کشته شد.

 

فتوحات سناخریب

این ستون شش وجهی فتوحات سناخریب از 705 پ م تا زمان فتح بابل را شرح می دهد.
یافت شده از نینوا 691 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 

 

نوشته های مهر شاگاراکتی شوریاش ثبت شده توسط سناخریب

 

 
اطلس تاریخ ایران