اولین استقرارها در بین النهرین

سامره

 

در منطقه سامره آثار شاخص سفال پیدا شد که به عنوان آثار فرهنگ سامره شناخته می شوند. این فرهنگ به 6500 تا 600 پیش از میلاد تعلق دارد و مشخصه آن نقوش حیوانی، پرنده و چند ضلعی در سفال است. این آثار بعدها در سایر مناطق گسترش یافتند از جمله تل شمشاره و تل الساوان. فرهنگ سامره بعدها به فرهنگ حسنوا و عبید تبدیل شد.

 

 
آثار کشف شده از منطقه سامره
 

     
   
   
   
   
   
اطلس تاریخ ایران