بابلی ها

نبوکدنصر اول

 

 

او از 1121 پ م تا 1100 پ م پادشاه بابل بود. در دوره او پیروزی بر ایلام اتفاق افتاد. این پیروزی را از روی استلی می شناسیم که در بابل کشف شده و شرح حمله را در گرمای تابستان شرح می دهد. در حمله دیگری نبوکدنصر موفق به ورود به شوش هم شده و مجسمه مردوک را از آنجا به بال برگردانده است.

 
 

 

 

 
اطلس تاریخ ایران