بابلی ها

نبو-اپل-ایدین

 

نبو-اپل-ایدین

نبو-اپل-ایدین
در این لوح سنگی شاه نبو اپل الدین در بیستمین سال شاهنشاهی خود زمینی را به یک راهب اهدا می کند. شاه سمت راست ایستاده و راهب در سمت چپ دست خود را بالا آورده است. نمادهای خدایان در بالا از این سند قانونی حمایت می کنند.
یافت شده از بابل یا سیپار
حدود 875 تا 850 پ م
بریتیش موزه - حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران