بابل

موشخوشو

  موشخوشو اژدهای شبیه مار است که همراه مردوک خدای بابلی کشاورزی ظاهر می شود و مانند سگ محافظ او است. شجاعت و قدرت او برای شکست دادن دشمن سمبل است. بابلی ها عقیده داشتند مجسمه های او از پادشاهی محافظت می کند. این مجسمه ها همچنین برای محافظت از خانه ها نیز استفاده می شدند.  

موشخوشو

موشخوشو بابل

موشخوشو دیاله

 

مجسمه های موشخوشو از دیاله عراق
میان 700 تا 500 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران