مردوک اپلاایدین دوم

 

مردوک اپلاایدین دوم در اواخر قرن هشتم پیش از میلاد دوبار شاه بابل شد. او موفق شد در 722 پ م بر سارگون دوم شاه آشوری غلبه کند و بابل که برای مدت طولانی قدرتی تحت فرمان آشور بود را دوباره مستقل و قدرتمند کند. نهایتا پس از تلاش فراوان سارگون دوباره در 710 توانست بابل را شکست دهد و شاه دست نشانده خود را بر آنجا بنشاند. مردوک اپلاایدین به سمت ایلام فرار کرد.
او بار دیگر در 703 پ م به بابل برگشت و بر علیه شاه مورد حمایت آشوری ها شورش کرد و توانست دوباره حکومت بابل را بدست آورد. اما پس از کمتر از یک سال دوباره شاه آشوری، اینبار سناخریب، او را شکست داد و او دوباره به ایلام پناهنده شد.
سه سال بعد مردوک اپلاایدین در مرداب های جنوب بابل در پی جمع آوری سپاه برای حمله به شهر بود که آشوری ها باز به او حمله کردند. اینبار نیز او شکست خورد و برای بار سوم به ایلام فرار کرد. در نهایت در ایلام درگذشت.

 

لیست سبزیجات باغ پادشاه در بابل

 

 

 

 

 
اطلس تاریخ ایران