صفحه اصلی

فرهنگهای همسایه ایران

هاراپا - تمدن دره ایندوس

 

شهر باستانی هاراپا در پنجاب پاکستان یکی از مهمترین شهرهای تمدن دره ایندوس با 370 هکتار وسعت بود. شهر بین سالهای 2600تا1900 پیش از میلاد آباد بوده است. وقتی انگلیسیها در حال ساخت راه آهن در منطقه بودند به آجرهای شهر دست یافتند و از آنها در ساخت راه آهن استفاده کردند و که باعث نابودیبقایای شهر شد. در سال 2005 یک پارک بر روی سایت باستانی در حال ساخت بود که به خاطر کشف بقایای بسیار زیاد اشیای باستانی ساخت پارک متوقف شد و باستان شناسان پاکستانی شهر را حفاری کردند.
مهرهای فراوان و آثاری شبیه نوشتار از این شهر بدست آمده که باعث شده برخی باستان شناسان بر این باور باشند که نوعی خط در این منطقه استفاده می شده است.
از این منطقه همچنین اسباب بازی های متعدد سفالی نیز بدست آمده است.

هاراپا - تمدن دره ایندوس

By Smn121 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

هاراپا - تمدن دره ایندوس

سفال هاراپا

هاراپا - تمدن دره ایندوس

یک مجسمه زن سفالی

هاراپا - تمدن دره ایندوس

نمونه یک مهر

هاراپا - تمدن دره ایندوس

نمونه ای از خط کشف شده

 
 

مرجع تصاویر

 
اطلس تاریخ ایران