اولین استقرارها در بین النهرین
فرهنگ حلف
 

فرهنگ حلف

مجسمه زن از فرهنگ حلف 6000 پیش از میلاد-
Allard Pierson museum - Amsterdam تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران