سومری ها

الهه لاما

 

الهه سومری لاما معمولا کلاهی نوک تیز دارد، دستان خود را به هم می زند، گردن بند سنگینی دارد و ایستاده است.
در دوره اشوری این الهه به شکل نصف انسان نصف حیوان ظهور کرد.
از لاما مجسمه های زیادی در معابد وجود داشت که زیارت کنندگان آنها را به معبد هدیه می دادند. لاما را می توان بر روی مهرهای استوانه ای سومری نیز مشاهده کرد.

الهه سومری لاما

مجسمه قالب گرفته سفالی لاما
یافت شده از نیپور
حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

لاما  سفالی

قالب لاما، سمت راست
مجسمه ساخته شده مردن از این قالب، سمت چپ
یافت شده از نیپور
حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

الهه سومری لاما

مجسمه کوچک طلایی لاما- سوراخی در پشت سر او است. احتمالا آویزی از گردن بند بوده است.
حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

الهه لاما

مجسمه مسی لاما که دستان خود را از دست داده است. سوراخ پایین مجسمه احتمالا برای نصب آن به دیوار بوده است.
اور- دوره بابلی قدیم
حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران