بابلی ها

شَمَش خدای خورشید

 

شَمَش خدای خورشید

متن کتیبه می گوید چگونه مجسمه خدای خورشید در معبد سیپار در هم شکسته شد. سپس بعد از کشف یک لوح گلی که طرح مجسمه بر آن کشیده شده بود، شاه نبو اپلا ایدین دستور داد مجسمه جدیدی از طلا و فیروزه ساخته شود. در کتیبه نصب مجدد مجسمه شمش بیان شده است.
شمش بر روی تخت شاهی خود نشسته و حلقه عدالت را در دست دارد. در مقابل او تصویر آتشدانی که برای مدتهای طولانی در معبد او قرار داشت آمده است.
حدود 860 تا 850 پ م
معبد شمش در سیپار
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

شَمَش

قالب لاما، سمت راست
معبد شمش در سیپار
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

خدای خورشید

مجسمه کوچک طلایی لاما- سوراخی در پشت سر او است. احتمالا آویزی از گردن بند بوده است.
معبد شمش در سیپار
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران