صفحه اصلی

El Amarna - نامه های عمارنه

 

مجموعه نامه های عمارنه مدارکی از تجارت شرق مدیترانه و مصر در اواخر دوره برنز هستند. این نامه های گلی مجموعه با ارزشی از اطلاعات سیاسی اقتصادی و جغرافیایی را در اختیار ما قرار می دهند. این تبلتها به خط میخی اکدی نوشته شده اند . این خط در مصر به ندرت استفاده می شده است.
اولین تبلت در مصر در سال 1887 کشف شد و در سال 1375 پیش از میلاد نوشته شده است. در ابتدا شاه آلاشیا از مقدار کم مسی که فرستاده است ابراز تاسف میکند و معذرت می خواهد. او فقط 500 تلنت معادل 7500 کیلوگرم مس ارسال کرده است. او نرگل خدای مرگ زیر زمین را متهم کرده که باعث مرگ همه مردم سرزمینش شده و دیگر کسی قادر به کار در معدن نیست. در ادامه او درخواست نقره، گاو بارکش وروغن کرده است. او همچنین درخواست ارسال اجناسی را کرده که پیش از این در مقابل الوار ارسال شده باید دریافت می کرد. در ادامه او از فرعون خواسته که با شاهان هیتی رابطه خوبی نداشته باشد.
احتمال می دهیم آلاشیا بخشی از سرزمین قبرس بوده باشد که معادن مس داشته و مرگ و میر مردم آن ناشی از طاعون یا بیماری دیگری باشد. این جزیره با مصر رابطه تجاری داشته و مس و الوار با قایق صادر می کرده و در مقابل نقره و سایر اجناس دریافت می کرده است. در آلاشیا یک زندان نیز برای نگه داری زندانیان سیاسی وجود داشته است که احتمالا شامل افراد خوانواده سلطنتی می شدند.
اشاره به 7500 کیلو مس که مقداری ناچیز خوانده شده و همچنین ارسال الوار و چوب توسط قایق نشان از قدرت بارگیری بالای قایقهای دوره برنز دارد. تقاضا برای دریافت مس قبرس در قرن 14پیش از میلاد بالا بوده. قدرتهای بزرگ منطقه مانند کاسیها در بابل، مصر، میتانی ها، هیتی ها و ایلامیان نیازمند مس بودند و از طرفی می دانیم آناتولی و شرق ایلام-کرمان- تولید کننده مس بودند و رقابت در تولید و خرید در منطقه جریان داشته است. از این رو است که شاه آلاشیا از فرعون خواسته با هیتی ها تماس بر قرار نکند.

 
تصاویر از منابع مختلف اینترنتی

یکی از تبلتهای آلاشیا
Public Domain, Link

 
اطلس تاریخ ایران