اور

 

 

دیلمون

یک تبلت گلی رسید دریافت لباس که از دیلمون با قایق فرستاده شده است
سال 2025 پ م - سال اول پادشاهی ایببی-سین از اور
یافت شده در اور
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران