اولین استقرارها در بین النهرین

تپه شاغر بازار

 

شاغر بازار تپه باستانی در استان حسکه سوریه است که در دهه 1940 توسط مکس مالوان حفاری شد. آثار به دست آمده در این دوره از حفاری به بریتیش موزه برده شده اند. حفاری بعدی در 1999 شروع شد. تیمهایی از انگلیس، سوریه و عراق در این حفاری شرکت کردند.

این سایت آثار متنوعی از دوره سامره، حلف و عبید را به نمایش گذاشته است. ظاهرا در انتهای هزاره سوم پ م سایت خالی از سکنه شده است. ساکنان بعدی این منطقه هوریان هستند و سفالهای خابور در این دوره استفاده می شده است.

لایه 15 قدیمی ترین دوره تاریخی را نشان می دهد. در این دوره آثار معماری بدست نیامده است اما چند سوراخ از این دوره کشف شدهاست. احتمالا این سوراخها از دوره های بعدی کنده شده بودند.

 
 

   
اطلس تاریخ ایران