بابلی ها

نوشته های مهر شاگاراکتی شوریاش

 

دروازه ایشتر

شاگاراکتی شوریاش شاه کاسی بابل بود و از 1245 پ م تا 1233 پ م حکومت کرد. او یک مهر از سنگ فیروزه داشت که روی آن متونی نوشته شده بودند. سناخریب در بابل این مهر را پیدا کرد و آنرا به آشور برد. لوح فوق نوشته های آن مهر را در 689 پ م به عنوان مدرکی تاریخی ثبت کرده و در نینوا نگه داری می شده است. اصل مهر توسط سناخریب به بابل برگردانده شد.

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران