بابلی ها

دروازه ایشتر

 

دروازه ایشتر

یک شیر با آجرهای لعاب دار دروازه ایشتر
دوره نبوکدنصر
حدود 605 پ م تا 562 پ م
دروازه ایشتر- بابل
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران