بابلی ها

آشوربانیپال - بازسازی معبد اِآ در بابل

 

آشوربانیپال - بازسازی معبد مردوک در بابل

متن مجسمه بازگوی بازسازی معبد اِآ خدای آب تازه توسط آشوربانیپال است. معبد اِآ درون معبد مردوک در شهر بابل قرار داشت.

معبد مردوک در بابل- 668پ م تا 655 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران