بابلی ها

لوحی از شمش-شوم-اوکین

 

سنگ وزنه بابلی

لوحی از شمش-شوم-اوکین پادشاه بابل و ولیعهد آشور انتقال زمینی را تایید می کند.
حدود 670 تا 650 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

شولگی در دوره 2094 تا 2047 پ م می زیسته است

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران