بابلی ها

لوح استوانه ای ماراد

 

لوح استوانه ای ماراد

لوح استوانه ای مربوط به ساخت بنایی مذهبی
یافت شده از ماراد عراق

حدود 562-605 پ م

موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران