بابلی ها

میخ بنا از ایسین

 

میخ بنا از ایسین

میخ بنا به همراه کتیبه
محل کشف ایسین عراق
حدود 1924-1934 پ م

موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران