بابلی ها

تبلت سنگی لارسا

 

تبلت لارسا

تبلت با خط میخی بر روی سنگ
حدود 1770-1758 پ م
یافت شده در لارسا
موزه شهر لایدن هلند - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران