بابلی ها

مهر کاسی

 

مهر کاسی

مهر از سنگ یمانی - مهر متعلق به اوبالیسو-مردوک مسئول خزانه شاه کاشی کورگالزو دوم 1332پ م تا 1308پ م استو از طرف شاه برای الهه نینسو آرزوهای خوب دارد.
حدود 1350 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران