بابلی ها

!سنگ وزنه 2 مینا

 

سنگ وزنه بابلی

سنگ وزنه 1 مینا معادل 978 گرم
کتیبه می گوید این سنگ یک کپی از سنگی است که نبوکدنصر دوم بر اساس استاندارد شولگی ساخته است. متعلق به مردوک-شر-ایلانی
حدود 605 تا 562 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

شولگی در دوره 2094 تا 2047 پ م می زیسته است

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران