بابلی ها

تبلت از یک شاه میتانی

 

کلمات کاسی در مقابل بابلی

تبلتی با خط میخی کاسی تابحال کشف نشده است. آنها خطوط میخی اکدی و بابلی را استفاده کردند و خود خط جداگانه ای نداشتند. در این تبلت 24نام کاسی مانند نام خدایان، زمین، آسمان و شاه در مقابل نامهای مشابه بابلی قرار گرفته اند.
حدود 1200 تا 800 پ م
یافت شده از بابل
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران