بابلی ها

تبلت از یک شاه میتانی

 

تبلت از یک شاه میتانی

تبلت به خط اکدی شامل نامه ای از توشراتا شاه میتانی در سوریه به فرعون آمن هونپ سوم است و از عدم دریافت مواردی که فرعون باید می پرداخته گلایه می کند. در زیر نیز ترجمه به هیروگلیف مصری با جوهر نوشته شده است
یافت شده در العمارنه مصر
حدود 1350 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران