بابلی ها

محاسبه مساحت

 

محاسبه مساحت

تبلت بابلی در مورد محاسبه مساحت انواع شکل های هندسی
دوره بابل قدیم - لوح تاریخ ندارد
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران