بابلی ها

لوح تمرین مدرسه

 

لوح تمرین مدرسه

نامه ای از طرف حمورابی به فردی به نام سین-ایدینام که دستور می دهد عده ای از مردان به بال بروند تا دستورات دربار را دریافت کنند
بابل - 1792 تا 1750 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران