بابلی ها

لیست سرودهای مذهبی

 

تحلیل جگر گوسفند

لوح پنج ضلعی شامل کلمه اول سرودهای مذهبی که به صورت لیست نوشته شده اند
متن سومری است ولی از دوره بابل ثدیم بدست آمده است.
بابل - 1900 تا 1700 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران