بابلی ها

تحلیل جگر گوسفند

 

تحلیل جگر گوسفند

احتمالا یک مدل آموزشی بوده. این شکل یک جگر گوسفند را نشان می دهد که به 55 قسمت تقسیم شده و توضیح داده شده اگر هر یک از این قسمتها دارای لکه باشندف نشانه چی هست.
بابل - 1900 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

طرح از سایت موزه

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران