بابلی ها

سنگ وزنه 30 مینا

 

سنگ وزنه 30 مینا

سنگ وزنه 30 مینا معادل 15 کیلوگرم
کتیبه روی سنگ نام اریبا-مردوک شاه بابل را نشان می دهد اما سنگ از نمرود کشف شده است. احتمالا در حمله آشوری ها به بابل غارت شده است.
حدود 770 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران