بابلی ها

بررسی موج قطره روغن بر آب

 

بررسی موج قطره روغن بر آب

چندین لوح گلی با موضوع مشابه کشف شده است. این یکی تاثیر موج هایی که یک قطره روغن بر روی آب ایجاد می کند را بررسی کرده است. همچنین تعداد و اندازه حباب های هوا، اینکه حباب ها در کدام سمت جمع می شوند، آیا حبابها با هم ترکیب می شوند یا خیر، با چه سرعتی قطرات پایین و بالا می روند و خطوطی که بر آب پدید می اورند بررسی شده است.
بابل - 1900 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران