بابلی ها

جزییات دیوار بابل

 

نقشه بابل

جزییات دیوار بابل - دیوار به نام ایمگور انلیل مشهور بود. در این لوح نام محلهای مهم دیوار مانند دروازه های نیز آمده است
از دوره نبوکدنصر
حدود 605 تا 562 پ م
یافت شده از بابل یا سیپار

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران