بابلی ها

رونوشت قانون حمورابی

 

رونوشت قانون حمورابی

رونوشت قانون حمورابی
اصل قانون در ابتدای سده 18پ م نوشته شده
این لوح گلی رونویسی شده در سده ششم پ م تهیه شده است
بابل - حدود 600 تا 500 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران