بابلی ها

اعداد جادویی

 

اعداد جادویی

برخی کلمات خاص به مدت سه هزاره با عددی خاص شناخته می شدند. این لوح برخی از آنها را لیست کرده است.
بابل- در حدود 450 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران