بابلی ها

هنر بابلی

 

ملکه شب

مجسمه سفالی رنگ شده یک زن - که بالاتنه لخت دارد. گردن بند مشابه گردن بند ملکه شب است.
حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

ملکه شب

مجسمه یک زن - گوشها و گردن بند رنگ قرمز دارند. هم گردن بند هم چشمان مشابه ملکه شب هستند.
اور - حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران