آشوری ها

هنر آشوری

 

هنر آشوری

 
<<قبلی

موجود ترکیبی با سر عقاب - معبد نینورتا در نمرود - 865 - 860 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران