آشوری ها

هنر آشوری

 

موجود ترکیبی آشوری

 
<<قبلی

موجود ترکیبی آشوری- معبد نینورتا در نمرود - 865 تا 860 پ م
بریتیش موزه - حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران