آشوری ها

هنر آشوری

 

زندانیان بابلی

کاخ جنوب شمالی نمرود - 668 تا 630 پ م
بابل دوبار توسط آشوریان در 689 پ م و 649 پ م تسخیر شد. این سنگ زندانیان بالی را نشان می دهد که در کمپ قرار دارند. در سمت چپ یک سرباز آشوری ایستاده و زندانیان در حال روشن کردن آتش، نوشیدن از خیک گوسفند و صحبت هستند
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران