آشوری ها

هنر آشوری

 

کمپ آشوری

کاخ شمال غربی نمرود - 865 تا 860 پ م
سمت چپ سک کمپ دایره شکل آشوری دیده می شود که عده ای در حال تهیه غذا هستند. در مرکز اسبها در مقابل چادر شاه چرا می کنند. در راست چند اسیر جنگی در مقابل افسران آشوری هستند و چند سرباز با پوشیدن لباس شیر در حال شادمانی هستند.
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران