آشوری ها

هنر آشوری

 

آشورنصیرپال

کاخ شمال غربی نمرود - 875 تا 860 پ م
شاه آشورنصیرپال - احتمالا از کاخ خصوصب شاه
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران