آشوری ها

هنر آشوری

 

nimrud-court

بارعام آشوربانیپال
کاخ شمال غربی نمرود 865 تا 860 پ م
شاه در میان بازدیدکنندگان و دو موجود افسانه ای نشسته است.
این طرح احتمالا الگوی داریوش هخامنشی برای ساخت بارعام تخت جمشید بود
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران