آشوری ها

هنر آشوری

 

آشورناصیرپال

یکی از طرح های آشوری کاخ شمال غربی نمرود
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران