آشوری ها

هنر آشوری

 

آشورناصیرپال

از 865 تا 860 پ م کاخ شمال غربی نمرود
شاه آشورناصیرپال از کالسکه پیاده شده تا امور مربوط به زندانی های جنگی و غنیمتها را کنترل کند
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران