آشوری ها

هنر آشوری

 

تانک آشوری

از 865 تا 860 پ م کاخ شمال غربی نمرود
شاه آشور ناصیرپال در حال تیراندازی، فردی هم در کنار او سپر گرفته است. در وسط تصویر دستگاه قلعه کوب یا تانک آشوری در حال حمله به دیوار قلعه است. چند نفر از درون قلعه تیراندازی می کنند و یک نفر ظاهرا تسلیم شده است
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

تانک آشوری

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران