آشوری ها

هنر آشوری

 

نینوا

 

تبلت گلی با نوشته میخی از نینوا- قرن هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران