آشوری ها

هنر آشوری

 

 

آجر کتیبه دار نینوا. متن: از کاخ سناخریب- قرن هفتم پیش از میلاد- موزه باستان شناسی دانشگاه سیدنی- حمید صدقی نژاد

اطلس تاریخ ایران