آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

کلاه خود آشوری

<<قبلی

کلاه خود سرباز آشوری
نمرود - حدود 800 تا 700 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران