آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

سرباز آشوری

<<قبلی

زره مسی سرباز آشوری
این قطعات کوچک مانند فلس ماهی در کنار هم قرار می گرفتند و سینه و پشت سربازان را محافظت می کردند. سوراخ ها برای دوختن قطعات به هم است. سوراخ وسطی جهت تنظیم سایز استفاده می شد.

یافت شده از اردبیل- حدود 800 تا 600 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران