آشوری ها

ابزار جنگی آشوری

تیردان آشوری

<<قبلی

تزیینات برنزی یک تیر دان آشوری
شمال غرب ایران- حدود 800 تا 600 پ م

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران